Sóc Trăng – Nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính (Lượt xem: 2884)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 09/12/2016

Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai công tác CCHC của các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh. Việc đánh giá giúp các cơ quan, đơn vị thấy rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của đơn vị, kịp thời đề ra những biện pháp cải thiện và giúp cho UBND tỉnh có định hướng phù hợp trong lãnh đạo, đôn đốc thực hiện công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh.

Sóc Trăng – Nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính
Sóc Trăng hội nghị Cải cách hành chính năm 2016

         Ngày 17/102016, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 2491 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC tại các Sở, Ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015. Mục đích của việc ban hành Chỉ số CCHC nhằm giúp UBND tỉnh có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác này, theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Từ đó nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) về công tác CCHC trong từng cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC cho phù hợp với tình hình chung và có giải pháp khắc phục những thiếu sót, điểm yếu của cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, chủ động theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình tạo động lực thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thúc đẩy công tác CCHC của tỉnh. Qua kết quả chỉ số CCHC được công bố, cho thấy: Đối với cấp tỉnh có 14/22 Sở, Ban, Ngành có kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 tăng hơn so với năm 2014. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải là 2 cơ quan có sự cải thiện chỉ số vượt bậc so với năm 2014; Có 08/22 Sở, Ban, Ngành có kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với năm 2014. Đối với cấp huyện có Mỹ Xuyên và Trần Đề là 2 đơn vị đã tạo được bước đột phá trong năm 2015. Huyện Mỹ Xuyên từ vị trí thứ 8 của năm 2014 đã vươn lên đứng thứ 2 (sau Long Phú) trong bảng xếp hạng của năm 2015. Tương tự, huyện Trần Đề cũng có sự cải thiện đáng mừng, từ vị trí áp chót (năm 2014) đã tăng lên 7 bậc và giữ vị trí thứ 3 trong tổng số các huyện, thị xã, thành phố. Các huyện còn lại như: Cù Lao Dung, Mỹ Tú, thành phố Sóc Trăng tăng 1 bậc. Huyện Châu Thành giảm 6 bậc, Kế Sách giảm 4 bậc, thị xã Vĩnh Châu giảm 2 bậc so với năm 2014. Thị  xã Ngã Năm tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng. Với kết quả này là nguồn thông tin quan trọng giúp các đơn vị, địa phương nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong năm, từ đó có tác động tích cực đên công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu trong các năm tiếp theo.

Đại biểu ban ngành tham dự hội nghị cải cách hanh chính năm 2016

Là cơ quan có sự cải thiện chỉ số vượt bậc so với năm 2014. Năm 2016, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định giải pháp quan trọng là tăng cường sự chỉ đạo, điều hành. Trong đó, Sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ làm nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và nêu gương điển hình đối với các đơn vị thực hiện tốt, gắn CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Ông Dương Thanh Bình, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, Đảng ủy Sở đã xây dựng chuyên đề về CCHC, triển khai sinh hoạt trong Đảng bộ. Tại Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Sở khẳng định một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, trong đó có công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính. Sự lãnh đạo này cần tập trung ở một số vấn đề sau: Quán triệt và nhận thức rõ đây là vấn đề quan trọng, được thể hiện cụ thể trong các Nghị quyết của các Đảng bộ, Chi bộ; đồng thời triển khai thực hiện cùng với sự đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; xử lý kịp thời những trường hợp sai quy định; kịp thời nêu gương, nhân rộng điển hình. Việc tăng cường chỉ đạo, điều hành CCHC được thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ; trong đó tập trung nhất ở 4 nội dung: Việc phân công nhiệm vụ CCHC, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, công tác tuyên truyền và kiểm tra CCHC”.

Bảng niêm yết cải cách thủ tục hành chính

Là đơn vị đã tạo được bước đột phá trong năm 2015, huyện Trần Đề đã có sự cải thiện đáng mừng, từ vị trí áp chót (năm 2014) tăng lên 7 bậc và giữ vị trí thứ 3 trong tổng số các huyện, thị xã, thành phố. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện, có được kết quả như trên là nhờ việc thực hiện mô hình Trung tâm hành chính tập trung, góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể được thuận tiện, giảm chi phí, giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính. Với mô hình này, các cơ quan chuyên môn làm việc trong cùng một Khu hành chính tập trung sẽ giúp lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện có thể nắm tình hình nhanh hơn, cũng như theo dõi việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi công vụ. Người dân được thuận tiện, dễ dàng khi tiếp cận cải cách thủ tục hành chính với khái niệm “một cửa liên thông” kết nối giữa người dân, tổ chức với các cơ quan hành chính. Ông Đặng Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, cho biết: “Trung tâm Hành chính huyện đi vào hoạt động đã làm thay đổi cơ bản phương pháp, cách thức cung ứng thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan chuyên môn. Đối với hệ thống hành chính Nhà nước, việc cung ứng thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được xem là mục tiêu cốt lõi và quan trọng nhất. Mô hình Trung tâm hành chính tập trung sẽ nâng cao một bước tác động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến thực tiễn CCHC tại huyện. Người dân, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, các quy trình nội bộ, các giấy phép, giấy chứng nhận sẽ được các cơ quan phối hợp với nhau để xử lý theo quy trình liên thông, liên kết. Hiện nay số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện đang thực hiện là 296 thủ tục hành chính, trong đó tập trung thực hiện ở một số lĩnh vực như: Đăng ký giao dịch bảo đảm, lĩnh vực đường thủy nội địa, Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đăng ký kinh doanh, Xây dựng, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo”.

Ông Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị CCHC năm 2016

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương cần căn cứ vào kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2015 đã được công bố, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những nội dung còn hạn chế, đạt điểm thấp hoặc không có điểm; đồng thời rà soát lại kế hoạch CCHC năm 2016 của cơ quan, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra để cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu: “Xác định CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, tác động đặc biệt quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, vì thế để thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới, đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, Kế hoạch, Đề án đã được UBND tỉnh giao. Trước mắt là cần khắc phục những tồn tại, hạn chế về CCHC mà giai đoạn 2011- 2015 đã đánh giá. Có lộ trình và giải pháp cụ thể để khắc phục những tiêu chí đạt điểm thấp trong chỉ số CCHC năm 2015 để cải thiện chỉ số này theo hướng bền vững. Nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai công tác CCHC. Phải quyết liệt hành động, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong chỉ đạo điều hành, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả. Xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là khâu then chốt, do đó cần xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng để xây dựng đội ngũ này giỏi nghiệp vụ, có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tác phong và ý thức phục vụ nhân dân. Phải đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Người dân thành phố Sóc Trăng đến đăng ký làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai xây dựng Đề án thí điểm nhất thể hóa các chức danh, hợp nhất về tổ chức bộ máy một số cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh Sóc Trăng khi được phê duyệt. Kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, thống nhất phần mềm quản lý văn bản, nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động quản lý, điều hành. Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành rà soát, xây dựng, triển khai kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; thí điểm trung tâm hành chính công. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ các cơ quan, đơn vị, thời giờ làm việc, đạo đức công vụ bằng nhiều hình thức. Tăng cường tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực nhất. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sơ kết giữa giai đoạn Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2014 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về đẩy mạnh cải cách hành chính”.

Nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2016 và những năm tiếp theo cần phải được đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa bằng những giải pháp tích cực, mà trước tiên và quan trọng đó là xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai CCHC. Vì nơi nào có người đứng đầu quyết tâm trong chỉ đạo điều hành triển khai CCHC, thì nơi đó đạt kết quả tốt. Hy vọng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, giai đoạn 2016- 2020, công tác CCHC của tỉnh sẽ có nhiều đột phá, vươn lên vị trí tốt hơn trong bảng xếp hạng về chỉ số CCHC, góp phần thắng lợi cho kinh tế- xã hội của tỉnh./.

Hải An


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.




Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online