Lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng (Lượt xem: 2045)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 26/10/2017

Xây dựng chính quyền điện tử là chủ trương lớn của Chính phủ và của tỉnh Sóc Trăng, để việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được đồng bộ, thống nhất, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng, nhằm đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển công nghệ thông tin trong tình hình hiện nay, làm cơ sở nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử tại địa phương.

Lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng
Cán bộ một cửa kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính trước khi chuyển đến bộ phận chuyên môn có thẩm quyền.

       Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm. Năm 2017, trên cơ sở Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 03-01-2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH- UBND ngày 01/6/2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016- 2020; kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2020. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Hệ thống mạng nội bộ, kết nối internet được triển khai ở tất cả các sở ngành, đơn vị hành chính cấp huyện và gần 80% đơn vị hành chính cấp xã. Ông Huỳnh Tín Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, cho biết: “Hiện nay, các phòng ban, UBND các xã, thị trấn của huyện đã được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ, tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên địa bàn cũng được triển khai hệ thống một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến mức độ 2 cho 100% đơn vị. Qua đó tiết kiện được thời gian tiếp nhận, chuyển và trả hồ sơ hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu. Hướng tơi, huyện kết hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo các cơ quan tăng cường trao đổi văn bản bằng thư điện tử, triển khai cung cấp các dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính theo lộ trình đã đăng ký”. 

Hình thức họp trực tuyến đã được tỉnh quan tâm đầu tư, triển khai phổ biến với 3 điểm cầu chính cấp tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện, bao gồm các cuộc họp giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với địa phương; cuộc họp giữa các cơ quan thuộc các bộ, ngành, địa phương; cuộc họp giữa tỉnh với cấp huyện, cấp xã... đã giúp triển khai công việc đến các cấp được hiệu quả, nhanh chóng; đồng thời tiêt kiệm chi phí, thời gian tổ chức họp. Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng. Ông Dương Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Sở đang triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử, dự kiến trong quí 4/2017 sẽ triển khai kiến trúc này. Trong đó có quy định về các ứng dụng, các liên thông kết nối trong chính quyền điện tử cấp tỉnh. Đến năm 2018, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh đưa kiến trúc này vào ứng dụng thực tiễn, nguồn lực thì sẽ tiếp tục sử dụng những hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai trước đây để hoàn thiện lại cho phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử”.

Công tác tiếp dân, hướng dẫn làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở KH và ĐT Sóc Trăng

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đến UBND cấp huyện đều có phân công cán bộ công chức phụ trách, kiêm nhiệm công nghệ thông tin. Theo thống kê, tổng số công chức phụ trách công nghệ thông tin là 34 người, trong đó cấp tỉnh 21 người, cấp huyện có 13 người; có 3 đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin (thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường) với 33 công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin.

Có 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 6 UBND cấp huyện đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, bao gồm 4 loại phần mềm. Hiện nay, đang vận hành thử nghiệm Phần mềm Quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh đã được liên thông với Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Sóc Trăng (kể cả các phường). Dự kiến sẽ triển khai cho tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, đồng thời kết nối vào trục liên thông của Chính phủ. 100% các sở, ban, ngành tỉnh; 100% UBND cấp huyện đều có Trang thông tin điện tử và cập nhật thông tin theo quy định. Tỉ lệ thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên cống thông tin điện tử của tỉnh đạt 70%.

Về hệ thống Một cửa điện tử, có 107 cơ quan, địa phương được trang bị phần mềm một cửa điện tử (15 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, 11 UBND cấp huyện và 80 UBND cấp xã). Tất cả các thủ tục hành chính đều được cung cấp tối thiểu mức độ 2, trong đó có 49 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 56 thủ tục hành chính mức độ 4. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến rất thấp, tính từ đầu năm đến nay, chỉ có gần 1.400 hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyển tối thiếu mức độ 3, tập trung nhiều ở thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Ông Chung Thanh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Từ năm 2016, Sở đã thí điểm triển khai mô hình chính quyền điện tử với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Đến nay về tiếp nhận, phân công xử lý và lưu trữ văn bản đều đã được số hóa và tác nghiệp hoàn toàn trên hệ thống mạng. Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thì có trên 50% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã thực hiện ở mức độ 2 là 6 thủ tục hành chính; ở mức độ 3 là 19 thủ tục hành chính; mức độ 4 thực hiện đối với 54 thủ tục hành chính về lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp. Hiện nay đơn vị đang ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành do Sở Thông tin và Truyền thông cung ứng”.

Công tác tiếp dân, nhận hồ sơ thủ tục hành chính của cán bộ một cửa

Hệ thống thư điện tử tỉnh đã được cấp cho hầu hết cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh với hơn 3900 hộp thư. Tỉ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử của tỉnh trong trao đổi công việc đạt 60%. Tỉ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử (trao đổi song song trên môi trường mạng và văn bản giấy) đạt 80%. Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: “Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hơn công tác tuyên truyền cụ thể hơn đến người dân, các doanh nghiệp để hình thành thói quen sử dụng công nghệ thông tin ngày càng nhiều hơn; nên có văn bản nhắc nhở Sở, ban ngành và các cấp thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử theo tên miền đã quy định”.

Các điều kiện cơ bản để xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tại Sóc Trăng đã sẵn sàng và thực sự bắt đầu. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thời gian tới cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính quyền điện tử trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp tham gia khai thác, sử dụng hiệu quả các dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống chính quyền điện tử./.

Hải An

 


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online