Huyện Kế Sách đẩy mạnh cải cách hành chính (Lượt xem: 23075)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 08/06/2018

Những năm gần đây, tỉnh Sóc Trăng luôn xem cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế và các mặt của đời sống xã hội. Đối với huyện Kế Sách, công tác CCHC của Huyện đã có những chuyển biến tích cực. Việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Huyện Kế Sách đẩy mạnh cải cách hành chính
Kế Sách hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính.

      Công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ CCHC luôn được UBND huyện quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Kế Sách đã kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại 12 đơn vị, trong đó có 6 phòng ban chuyên môn và 6 UBND cấp xã. Ngoài ra, huyện còn thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước như: việc thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10 ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và một số nội dung khác có liên quan đến công tác CCHC. Bên cạnh đó, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền về CCHC, thực hiện công bố, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

UBND huyện đã ban hành các kế hoạch về kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC, tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và ban hành quy định chức, năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện. Đã thực hiện công khai TTHC theo đúng quy định và được công bố, niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị của UBND huyện và trụ sở UBND các xã, thị trấn. Ông Huỳnh Hà Nhanh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Kế Sách, cho biết:“Để thực hiện tốt công tác CCHC của huyện, Phòng Nội vụ đã tham mưu cùng UBND huyện triển khai nhiều văn bản, tiến hành xây dựng kế hoạch CCHC năm 2018, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức…”.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính.

Cùng với đó, huyện đặc biệt chú trọng cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 2.200 hồ sơ, đạt 95,5%, đúng hạn 100%, số hồ sơ chưa đến hạn là 106 hồ sơ. Ông Đặng Ngọc Giáp ở ấp Kênh Ngây, xã Đại Hải, cho biết: “Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ hành chính của huyện tiếp dân rất niềm nỡ và ân cần, cái nào dân không biết thì được giải thích, hướng dẫn rất chu đáo, nên bà con rất hài lòng”. Ông Chiêm Hữu Phong, chuyên viên Bộ phận Một cửa UBND huyện Kế Sách, cho biết: “Từ năm 2012, Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ, TTHC của huyện được thành lập. Lúc đầu cũng còn nhiều khó khăn nhưng dần dần bộ phận đã đi vào nề nếp. Từ khi có bộ phận này, người dân đỡ phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục hành chính. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ, thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu chính công ích, người dân có thể ở nhà nộp và nhận kết quả hồ sơ hành chính”.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, huyện Kế Sách đã tập trung rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 37 của Chính phủ gồm 13 phòng chuyên môn. Các chức danh được bố trí, sắp xếp theo tiêu chuẩn vị trí việc làm và biên chế được giao. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ.

Song song với các nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc. Hiện nay 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm chuyên dùng (phần mềm kế toán, phần mềm Bảo hiểm xã hội, phần mềm quản lý tài sản công,...); 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ và có kết nối Internet; 95% cán bộ, công chức cấp huyện và khoảng 60% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy vi tính làm việc, bên cạnh đó cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị tự trang bị máy tính cá nhân để phục vụ công tác; trên 95% cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử trong việc gửi và nhận văn bản; 100% phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn được triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản. Cổng thông tin điện tử huyện đã đi vào hoạt động ổn định, có ban hành Quy chế hoạt động, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử hằng năm ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban biên tập, luôn cập nhập các văn bản chỉ đạo điều hành, tin tức hoạt động của huyện kịp thời, từng bước hoàn thiện, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân tiếp các cận TTHC. Đối với UBND cấp xã, thị trấn được trang bị Internet/wifi 13/13 xã, thị trấn chiếm tỉ lệ 100%.  Trong năm 2018, huyện có 3 đơn vị cấp xã được đầu tư xây dựng trụ sở mới là UBND Xuân Hòa, Phong Nẫm và Ba Trinh.

Người dân tìm hiểu về các thủ tục hồ sơ hành chính tại bản niêm yết thủ tục cải cách hành chính.

Các quy trình ISO được huyện thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, chưa thực hiện niêm yết TTHC theo quy trình ISO trên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Căn cứ mục tiêu chất lượng của UBND huyện ban hành, các phòng chuyên môn đã xây dựng mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị, đồng thời niêm yết mục tiêu chất lượng tại đơn vị. Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo ISO của huyện đã tổ chức đánh giá nội bộ được 2 cuộc với hình thức tổ chức đánh giá chéo giữa các đơn vị có sự tham gia của Ban Chỉ đạo ISO... Qua đó, Ban Chỉ đạo đánh giá cơ bản các bộ phận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn ISO 9001: 2008 vào giải quyết thủ tục hành chính đạt yêu cầu chất lượng đề ra. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã kịp thời chấn chỉnh, bổ sung và cải tiến hệ thống quản lý gồm: Chỉ đạo các đơn vị cập nhật đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu hệ thống; Tiến hành rà soát về mặt thời gian giải quyết, quy trình thực hiện và thành phần hồ sơ giữa thủ tục hành chính áp dụng ISO và Bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện; tiến hành chỉnh sửa quy trình ISO cho phù hợp với Bộ thủ tục mới được UBND tỉnh công bố.

Hằng năm, UBND huyện đều ban hành chính sách chất lượng; mục tiêu và kế hoạch chất lượng của cơ quan và phòng ban, qua đó các phòng, ban ngành huyện thực hiện đảm bảo đạt các chỉ tiêu về chính sách, mục tiêu và kế hoạch chất lượng. Hiện nay, tất cả 13 xã, thị trấn của huyện tiếp tục duy trì, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO. Để nâng cao chất lượng công tác CCHC, huyện Kế Sách tiếp tục gắn nhiệm vụ CCHC  với trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008. Tiếp tục kiểm tra công tác CCHC tại UBND các xã, đơn vị trên địa bàn./.

Hải An


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online